Leidraad voor afgevaardigden

Deze leidraad is bestemd voor alle “afgevaardigden” van KFC.Merelbeke.
Het is een alfabetische opsomming van een aantal items waarmee je als begeleider wekelijks geconfronteerd wordt.
Vanzelfsprekend is deze summiere beschrijving niet volledig, maar samen met jullie kunnen we ze verder uitbouwen, waardoor het werk van allen wat lichter en aangenamer wordt. Trouwens onze “jeugdspelers” verdienen “een goede” begeleiding.

Aankondiging wedstrijden

De wedstrijden worden iedere woensdag genoteerd op de daarvoor voorziene borden in de kantine van de Sportstraat.
Om de laatste wijzigingen op te vangen wordt er op woensdagnamiddag op het prikbord ook een lijst van de wedstrijden opgehangen die afgeprint is van de “KBVB”.
Deze lijst bevat naast de datum en aanvangsuur van de wedstrijd ook de ligging van het terrein en de naam van de scheidsrechter met tussen haakjes het aantal blokken van de scheidsrechter.

Aanwezigheid

Van elke speler wordt verwacht dat hij/zij stipt op tijd is bij het verzamelen vóór de wedstrijd en de training. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de hen toegewezen spelers, verzamel deze op het terrein.
Indien mogelijk is de afgevaardigde ook aanwezig op de trainingen, vooral naar het einde van de training toe voor het verstrekken van inlichtingen, verdelen van uitnodigingskaarten voor de wedstrijden, enz.

Activiteiten

Van trainers en begeleiders wordt verwacht dat ze achter de ingerichte activiteiten van de club staan. Zij staan in voor het doorsturen van de briefwisseling via e-mail en bezorgen van eventuele kaarten, verzamelen de gelden en bezorgen deze binnen de gestelde termijn aan de jeugdvoorzitter.
Deze activiteiten zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de club.

Afleggen terrein

Het afleggen van het terrein, gebeurt door de mensen van de sportdienst of de persoon die instaat voor het onderhoud van de kleedkamers van de club. (Etienne Vlassenroot – Eric Santens)
De belijning wordt toegepast op vrijdag of zaterdagmorgen – (voormiddagwedstrijden) en zaterdagmiddag – (namiddagwedstrijden).
Voor wedstrijden gepland op woensdagnamiddag moet Etienne op tijd verwittigd worden zodat hij voor de belijning kan zorgen.

Afmetingen speelvelden

Het volledige speelveld wordt enkel gebruikt door knapen en scholierenploegen. Voor alle andere categorieën word het speelveld verkleind.
Voor de duiveltjes zijn de aanbevolen afmetingen 20m op 35m.
Er kunnen op een voetbalveld 4 duiveltjes terreinen worden aangelegd.
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande doel- en zijlijnen.
Voor de andere 2 lijnen worden hoedjes of linten geplaatst.
Voor de preminiemen zijn de aanbevolen afmetingen 25m op 40m.
Er kunnen 2 speelvelden op een voetbalterrein aangebracht worden.
Voor de afbakening gebruiken we aan één zijde de bestaande vaste zijlijn en langs de andere kant het verlengde van de grote backlijn. We spelen tussen de middenlijn en de grote backlijn, verder worden er hoedjes geplaatst op de hoeken en het verlengde van de kleine backlijn.
De doelen worden op de zijlijn en in het verlengde van de “grote backlijn”geplaatst.
Voor de miniemen zijn de aanbevolen maten 35m x 50m.
Er kunnen 2 speelvelden op één terrein aangebracht worden.
Er wordt gespeeld van middenlijn tot aan de kleine backlijn en van zijlijn naar zijlijn. De doelen komen op de beide zijlijnen.

Armbanden

Trainers en afgevaardigden die zich bij wedstrijden in de neutrale zone bevinden moeten een officiële armband dragen. Voor de trainer is dat een rode armband. De 1ste afgevaardigde (terreincommissaris) draagt bij thuiswedstrijden een witte armband. Op verplaatsing draagt hij de driekleur. De 2de afgevaardigde draagt steeds de clubkleuren.

Ballen

Voor de verschillende categorieën van spelers zijn er diverse maten van voetballen van toepassing.
Zo spelen de duiveltjes met ballen nr. 3.
De preminiemen, miniemen en knapen spelen met ballen nr. 4.
De scholieren (eventueel knapen) spelen met ballen nr. 5 .

Coachvestsen

Voor de trainers en afgevaardigden zal een coachvest ter beschikking gesteld worden door één van onze sponsors. Er worden bij de ploegvoorstelling pasmaten voorzien.
De coachvest is van het merk Jartazi.
Ten einde een uniform geheel te vormen met de spelersgroep wordt die vest gedragen bij wedstrijden vanaf het moment dat de weersomstandigheden het toelaten.

Consumptiebonnetjes

Het is de gewoonte in onze club dat na iedere wedstrijd (vriendschappelijk – competitie) aan alle spelers van de ploeg + begeleiders een gratis drankbonnetje te geven. Bij vriendschappelijke wedstrijden ook aan de tegenpartij ( indien we bij hen ook een bonnetje krijgen).
Bij thuiswedstrijden deze afhalen in de kantine en opmaken van een onkostennota + vermelden van de uitgedeelde flessen drank aan de rust + eventuele bonnetjes of geld aan de scheidsrechter + de aan de scheidsrechter gegeven consumptie(s).
Op verplaatsing worden door de afgevaardigde bonnetjes voor spelers en begeleiders aangekocht volgens het aantal personen die vermeld staan op het scheidsrechtersblad.
Een bewijs van aankoop dient gevraagd te worden.
Bij thuiskomst een onkostennota opmaken, het aankoopbewijs bijvoegen en uw geld terugvragen in de kantine.

Doelen

Het plaatsen en verwijderen van de doelen geschiedt met de nodige aandacht en zorg, dit om beschadigingen tegen te gaan. Na het plaatsen worden deze met de voorziene haken in de grond vastgezet. (veiligheid = verplicht)

De doelen voor de duiveltjeswedstrijden worden door de afgevaardigden geplaatst op zaterdagmorgen. Zij doen dat onmiddellijk bij aankomst op het terrein.
Na de wedstrijd(en) worden de doelen verplaatst voor het aanleggen van de terreinen voor de preminiemenwedstrijden. Dit gebeurt door de afgevaardigden van de duiveltjes mogelijks met een afgevaardigde van de thuisspelende preminiemenploeg.
Aanwezige afgevaardigden en trainers steken ook liefst een handje toe, want er moeten ook nog afbakeningspotjes en linten geplaatst worden.
“ Vele handen maken het werk lichter” Na de preminiemenwedstrijden komen de miniemenploegen aan de beurt. De doelen worden opnieuw verplaatst en komen nu op de beide zijlijnen te staan.
Na de wedstrijd worden ze van het terrein verwijderd door de afgevaardigden en trainers van de thuis spelende minimenploegen.

Douchen

Alle spelers hebben de gelegenheid om te douchen na de trainingen en wedstrijden. Tijdens het douchen dragen ze het best badslippers. Het water gebruik beperkt men tot het noodzakelijke, 10’ en langer onder de douche staan heeft enkel waterverspilling tot gevolg. Trouwens er zijn heel wat ploegen, er valt dus veel te douchen, spaar het warm water zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich met warm water te douchen.

Drank tijdens de rust

De afgevaardigden zorgen voor drank (plat water + bekertjes) voor hun ploeg en hun respectievelijke tegenstander(s) en een consumptie voor de scheidsrechter. De flessen worden in de kleedkamers gezet voor het einde van de eerste helft.
Wanneer de spelers terug het terrein opgaan, worden de lege flessen en bekertjes opgeruimd, de resterende drank wordt binnengebracht.

Eindeseizoenfeest

Na een lang en zwaar seizoen houdt de club eraan een eindeseizoenfeest voor alle leden van het bestuur, trainers, spelers, ouders, sponsors en sympathisanten in te richten. Tezelfdertijd worden de mogelijke “kampioenenploegen” in de bloemetjes gezet. Dit evenement gaat gewoonlijk door in de tweede helft van de maand mei. De plaats van afspraak is meestal de school van het GITO – KTA Merelbeke.

Feuilles

Vóór de wedstrijd worden de digitale feuilles ingevuld.
Dit gebeurt minimum 30’ vóór de aanvang van de wedstrijd. Gelieve de kapitein en de keeper aan te duiden met een X.
Hetzelfde geldt voor de tegenpartij. Ook de namen van de trainer en de afgevaardigde(n) dienen ingevuld te worden in de lijst staf.
Wanneer alles correct is ingevuld wordt de feuille doorgestuurd.
De scheidsrechter doet de nodige controles wanneer beide ploegen hun feuille hebben doorgestuurd en drukt dan op; “start wedstrijd”.
Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag in ( NIET bij duiveltjes,preminiemen en miniemen, lees de eventuele opmerkingen en laat hem dan de feuille doorsturen.

Houding

De afgevaardigden en trainers gaan op een vriendschappelijke manier om met spelers.
Hij of zij staan steeds positief ten opzichte van de club.
De trainer is verantwoordelijk voor de ploegopstelling en vervangingen.
De afgevaardigden volgen de opgegeven instructies en staan achter de beslissingen van de trainer. Bij eventuele problemen (trainer- afgevaardigde) worden deze na de wedstrijd in een serene sfeer uitgepraat en zeker niet in een volle kantine.
Vóór en tijdens de wedstrijden wordt er niet gerookt door de “begeleiders”. Na de wedstrijd mag dat uiteraard wel maar zeker niet in de kleedkamers.
De spelers verlaten gezamenlijk de kleedkamer na de wedstrijd.
De afgevaardigden en trainers zorgen ervoor dat de kleedkamer proper wordt achter gelaten. Vergeten voorwerpen worden binnengebracht.

identiteitskaarten

Alle ploegen moeten over de identiteitskaarten van de spelers beschikken.
Bij tornooien en officiële wedstrijden moeten deze aan de scheidsrechter of inrichters kunnen voorgelegd worden.
Tot en met miniemen worden deze door één van de afgevaardigden bewaard in een mapje dat hij steeds bij zich heeft.
Ontbrekende identiteitskaarten moeten zo vlug mogelijk opgevraagd worden bij de ouders. Wanneer deze daar niet meer over beschikken wordt een “duplicaat” aangevraagd.
De miniemen (vanaf het ogenblik dat ze over hun paspoort beschikken), knapen en scholieren spelen met hun eigen “identiteitskaart”. Deze moeten telkens vóór aanvang van de wedstrijd bij de spelers worden opgehaald. Ook de trainer en afgevaardigde(n) geven hun paspoort af.
GEEN IDENTITEITSKAART = NIET SPELEN. Zorg er dus voor dat ze hun identiteitskaart steeds bijhebben, heel belangrijk. Bij verlies van een identiteitskaart moet dit onmiddellijk aangegeven worden op het politiecommissariaat en ontvangt men een bewijs van verlies, dit bewijs is geldig voor zover er een foto op het bewijs is voorzien.
Ook een reispas voorzien van een pasfoto is geldig.
Voor alle jonge spelers kan een ID-kaart voor kids afgehaald worden op het Gemeentehuis tegen de kostprijs van € 3,00 , deze is vijf jaar geldig.

Individuele spullen

Vanaf de miniemenploegen worden alle waardevolle voorwerpen (geld, gsm’s, enz) verzameld in een plasticzak en door de kapitein van de ploeg of de ploegafgevaardigde binnengebracht in de kantine en na de training of de wedstrijd door dezelfde persoon in de kantine terug afgehaald.
De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gestolen of beschadigde voorwerpen.

Info uitgestelde wedstrijden

Men vindt deze info op het internet via www.footbel.com en klikt er op “afgelastingen” , vervolgens kijkt men naar de provincie Oost-Vlaanderen. De KBVB. beschikt eveneens over een betalend telefoonnummer waar je steeds terecht kan voor de laatste informatie over uitgestelde wedstrijden op het nummer 0900-00081.

Jeugdsouper

Naar jaarlijkse gewoonte richt het jeugdbestuur rond eind januari begin februari een jeugdsouper in voor alle trainers, afgevaardigden en kantinemedewerkers van de jeugd.
Dit etentje gaat door in de kantine van de Sportstraat.
Daarbij zijn vanzelfsprekend ook de echtgenotes of vriendinnen uitgenodigd.
Het etentje wordt aangeboden tegen een sociale prijs en is zeker aan te raden.

Kantine

De kantine mag door de spelers niet betreden worden op “voetbalschoenen”.
Op trainingsdagen krijgen de spelers een vermindering op de normale consumptieprijs. Ze betalen dan € 1,50 in plaats van € 1,80.
Op zaterdag geldt het normale tarief.

Klaas -Kerstfeest.

Naar jaarlijkse gewoonte geeft de club een “Sinterklaasfeest” voor de spelersgroep van de duiveltjes.
De Sint bezorgt onze spelertjes heel wat lekkernijen & een cadeautje en geeft hen ook heel wat tips mee voor de trainingen en wedstrijden.
Het “Kerstfeest” is er voor alle andere jeugdploegen. Dit gaat door na de woensdagtraining in de kantine van de Sportstraat.
Beide organisaties gaan door in samenwerking met de “supportersclub van KFC.Merelbeke” .

KLEEDKAMERS.

De kleedkamers zijn heel druk bezet.
Op training gebruiken de spelers de volledige kleedkamer om zich om te kleden. Wanneer ze klaar zijn bergen ze zoveel mogelijk spullen op in hun sporttas. De sporttas plaatsen ze boven op het rek, of indien bezet zet men de sporttassen buiten in het rek.
Bij wedstrijden worden de sporttassen steeds buiten in het rek geplaatst, zodat nog een tweede ploeg de kleedkamer kan gebruiken.
Op de kleedkamerdeuren hangt een lijst met de trainingsuren gedurende de week. Deze schikkingen moeten correct opgevolgd worden.
Voor de wedstrijden op zaterdag (eventueel woensdag) wordt een nieuwe lijst opgehangen, waarop zowel de thuisspelende als de bezoekende ploegen vermeld staan. Ook hier houdt men zich strikt aan de opgeheven instructies.

LIDGELD.

Het lidgeld is een jaarlijkse bijdrage om de kosten van de jeugdwerking te financieren.
In het lidgeld zijn begrepen, een sportuitrusting ter waarde van ongeveer € 40,00 en 1 kaart voor het eetfestijn ter waarde van € 15,00 en € 20,00 vanaf de knapen.
Het lidgeld wordt aan de jeugdvoorzitter bezorgd voor 31 augustus of wordt gestort op bankrekeningnummer BE82-9792-5879-2668 van KFC. Merelbeke.
De duiveltjes betalen € 220,00 alle andere jeugdspelers betalen € 255,00.

NEUTRALE ZONE.

Tijdens de wedstrijden mogen zich in de neutrale zone enkel de terreinafgevaardigde(n) en de begeleiders bevinden. De trainers moeten plaatsnemen in de technische zone voor de dug-out en mogen deze niet verlaten.
Supporters zijn enkel toegelaten langs de beide zijlijnen van het terrein.

OEFENBALLEN.

Alle trainers beschikken naargelang het aantal spelers/ploeg over een voldoende aantal oefenballen + ballennet.
Zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Slechte ballen kunnen vervangen worden, verloren ballen worden op het einde van het seizoen aangerekend.

ONDERHOUD KLEEDKAMERS.

De kleedkamers worden dagelijks na de trainingen of wedstrijden opgekuist. Mogen wij aan alle begeleiders vragen de kleedkamers grotendeels op te ruimen (flessen, bekertjes, enz.) de verwarming af te zetten, de vensterramen te sluiten, de verlichting uit te doen en de (lekkende) douches af te zetten. Daarna worden de deuren vastgemaakt.
Maak er een “goede gewoonte” van.

ONGEVALLENFORMULIEREN.

Per ploeg moeten de afgevaardigden over een tweetal ongevallenformulieren beschikken.
Deze worden met de speler meegegeven wanneer deze een dokter moet raadplegen.
Het formulier moet binnen de vijftien dagen terugbezorgd worden aan de GC.
Het moet steeds voorzien zijn van een klevertje van het ziekenfonds.
De speler die een ongevallenformulier heeft ingediend mag gedurende een periode van minimum 2 à 3 weken niet spelen.

OPWARMINGSBALLEN.

De trainer zorgt voor de opwarmingsballen voor zijn eigen ploeg, maar ook voor de ploeg van de tegenstander indien deze er om vraagt. (2, maximum 3)
Hij zorgt ervoor, samen met de afgevaardigden, dat deze vóór de aanvang van de wedstrijd terug in zijn bezit zijn en niet achterblijven op het terrein gedurende de wedstrijd.
De kans is groot dat er een aantal “verdwijnen” !!!

SCHEIDSRECHTERS.

De officiële scheidsrechter(s) (vanaf knapen) worden bij aankomst opgewacht door één van de afgevaardigden van de thuisspelende ploeg. Er wordt hem/haar een drankje aangeboden.
Vóór aanvang van de wedstrijd vraagt men naar de “vergoeding” en wordt deze uitbetaald.
Men vraagt ook wat hij/zij drinkt aan de “rust”, zodat het drankje op tijd kan klaargezet worden. Na de wedstrijd vraagt men of hij/zij nog iets wenst te drinken.
Voor wedstrijden die doorgaan op het B- of C-terrein, moet de scheidsrechter steeds vergezeld zijn van een afgevaardigde van de thuisploeg, zowel vóór, tijdens (rust) als na de wedstrijd.
Laat hem/haar nooit “alleen” naar en van het terrein komen, er kunnen zich altijd opstootjes voordoen met supporters.

SCHOENENVEGERS.

Aan iedere kleedkamerdeur staat een rek met “borstels” om het meeste vuil van de schoenen te vegen. Vooraleer de kleedkamers te betreden moeten alle spelers hun schoenen “proper” maken. Trainers en afgevaardigden maken de spelers er attent op zodat minder aarde en modder in de kleedkamers en douches terecht komt.
Schoenen afspoelen in de douche is absoluut verboden. (verstoppingen !!!)

SPELERSUITRUSTING.

De spelerskledij bevindt zich in grote sporttassen, die indien gewassen, zich steeds in het rek moeten bevinden. De naam van de ploeg staat vermeld op de tassen.
Gelieve op training (woensdag / vrijdag) de tas te controleren zodat je op zaterdag niet voor verrassingen komt te staan. Na het wassen mag je de sporttas meenemen naar huis.
Dit seizoen beschikken alle spelers over een “sweater”, ze moeten deze steeds bij hebben voor de opwarming.
De afgevaardigden zorgen voor de verdeling van de spelerskledij. Na de wedstrijd zorgen de spelers ervoor dat de kledij op een ordentelijke manier wordt uitgedaan en gesorteerd zodat de afgevaardigden deze kunnen tellen en in een grote plasticzak steken. Niet gebruikte kledij blijft onderaan in de tas .
De sporttas met de “vuile kledij” wordt zovlug mogelijk na de wedstrijd terug geplaatst “op de grond” in de bergruimte van de kledij.
Ploegen die zelf instaan voor de “was” nemen de spelersuitrusting mee naar huis en brengen ze “gewassen” terug binnen op woensdag. De tas wordt terug geplaatst op de voorziene ruimte in het “rek”. Te wassen kledij staat op de grond – gewassen kledij staat in het rek.

SPORTTASSEN.

Nieuwe spelers ontvangen van de club “ gratis” een nieuwe sporttas. Ze zorgen er wel voor dat we kunnen zien van wie de sporttas is (naam of een gadget). Spelers waarvan de sporttassen in slechte staat zijn kunnen tegen “kostprijs” een nieuwe aankopen.
Bij trainingen en wedstrijden worden de sporttassen na het beëindigen van de activiteit altijd in de voorziene “rekken”, buiten aan de kleedkamermuur geplaatst.
Ze mogen absoluut niet rond slingeren op de grond en in of rond de kantine de veiligheid van de supporters en toeschouwers in gevaar brengen.

SUPPORTERS.

Deze moedigen onze spelers aan op een spontane en “sportieve” manier.
Discussies met supporters van de tegenpartij zijn absoluut te vermijden.
Wanneer de eigen “supporters” het te bont maken vragen we hen beleefd ermee op te houden in het belang van de spelers en de club.
Het is de bedoeling dat de “spelers” zich in een serene sfeer kunnen ontplooien.

TORNOOIEN.

Elk seizoen richt KFC.Merelbeke twee tornooien in, zodat iedere jeugdspeler van de club de kans heeft om zich aan het thuispubliek te tonen.
Het “Zomertornooi” wordt aanzien als een oefentornooi en gaat steeds door het laatste weekend van augustus voorafgaand aan de start van de competitie. Dit tornooi wordt ingericht voor de categorieën “miniemen, knapen en scholieren”.
Het “Paastornooi” is “het tornooi” van de club, er wordt gespeeld over 3 dagen. Daar komen steeds de categorieën duiveltjes en preminiemen aan de beurt.
Van de afgevaardigden en trainers wordt verwacht dat ze deze data prioritair vrijhouden en hun medewerking verlenen bij het uitvoeren van de vele taken, zodat de club met succes het tornooi kan afwerken.
Zonder het inrichten van deze tornooien is onze “jeugdwerking” absoluut niet rendabel, vandaar dat een grote medewerking en bereidheid van alle begeleiders wordt gevraagd.
Naast onze eigen tornooien is het de gewoonte van de club dat iedere ploeg 1 tornooi speelt bij de aanvang van de competitie (voorbereiding) en 2 tornooien voor het afsluiten van het seizoen.

TRAININGEN.

De jeugdtrainingen gaan momenteel door op elke weekdag.
Voor de provinciale ploegen wordt op maandag een derde trainingsdag ingelast.
De duiveltjes U6 trainen enkel op woensdag, alle andere duiveltjesploegen U7, U8 & U9 trainen tweemaal in de week.
Op maandagavond is er een “speciale keeperstraining” voor preminiemen.
De keepers van de miniemen, knapen en scholieren trainen op dinsdag of donderdagavond.
De trainingen gaan “ALTIJD” door, ook bij regenweer.
Enkel bij “onweer” en overvloedige “regen of sneeuwval” wordt er niet getraind.
Bij afgelasting worden de trainers per mail en SMS verwittigt, de afgevaardigden ontvangen een mail.

TRAININGS.

Alle jeugdspelers zijn verplicht in training te zijn voor de wedstrijden.
De training zit ofwel in het lidgeld of moet aangekocht worden via de club, de kostprijs bedraagt € 40,00.
Het passen van de trainings gebeurt indien mogelijk op de spelersvoorstelling op het einde van de maand juni.
De afgevaardigden en trainers sturen de spelers zovlug mogelijk door om ze te laten passen. Trek de nodige tijd uit om te passen. Omwisselen is onmogelijk.
De trainings zijn van het merk Jartazi.

VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS.

De vergoeding voor de scheidsrechters bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat een vast bedrag dat voor jeugdwedstrijden is vastgelegd op € 22,00 of € 20,00 ( stagiair) naargelang de categorie van de scheidsrechter.
De verplaatsingskosten worden gerekend in blokken. Eén blok is gelijk aan € 2,80 met een minimum van twee blokken (€ 5,60). Ons bloknummer is 2127
Voor controle: - de blokken staan tussen haakjes op de lijst “aanduidingen” in de kantine.

VERPLAATSINGEN.

De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer.
Het spreekt vanzelf dat er afspraken kunnen gemaakt worden wie er eventueel rijdt.
Neem niet meer spelers mee in je wagen dan je officieel bent verzekerd.
Rijdt met de ganse groep samen en rijdt vooral niet te snel.
De eerste en de laatste wagen zetten bvb. hun lichten aan zodat ze elkaar goed kunnen volgen. Vertrek steeds op tijd en let erop dat alle spelers en kledij mee zijn.
De terugtocht wordt aangevat maximum 45’ tot 1 uur na het einde van de wedstrijd (gelegenheid om te douchen en iets te drinken).
Pas op: zorg dat iedereen terug mee is. Controleer ook de sporttassen, kledij, paspoorten, enz. Chauffeurs letten op hun drank! Pas op je bent verantwoordelijk!!!
We nemen ons voor terug in de Sportstraat te zijn 1 ½ uur na het einde van de wedstrijd. Dit is gemakkelijk om afspraken te maken met ouders die hun kinderen komen afhalen en op deze manier niet te lang hoeven te wachten.

VERZEKERING.

De club biedt aan de ouders een bijkomende verzekering aan.
Deze betaalt een aantal kosten terug die niet door de voetbalbond gedekt zijn, zodat een “ongeval” de ouders geen of weinig geld kost. Deze verzekering is vrijblijvend en jaarlijks hernieuwbaar.

VERZORGING.

De afgevaardigden zorgen bij thuiswedstrijden ervoor dat er per wedstrijd een emmer water met spons ter beschikking staat langs het terrein, zodat bij kwetsuren de eerste zorgen kunnen toegediend worden.
Voor verdere verzorging is er een minikit voorzien in het lokaal van de scheidsrechter. Ook in de kantine is er een verbandkist aanwezig.
Bij ernstige kwetsuren kan naargelang de situatie, de kinesist (Paul Verbruggen), de dokter van wacht, of in ernstige gevallen de dienst “100” opgeroepen worden.

VOETBALSCHOENEN.

Voetbalschoenen worden na de trainingen en wedstrijden eerst aan de “borstels” afgeveegd en verder buiten afgeklopt.
Het is “verboden” de aarde van de schoenen in de douches af te spoelen, dit om verstoppingen tegen te gaan.
Op elke training en wedstrijd bieden de spelers zich aan met “gepoetste” schoenen.

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN.

Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden op woensdag of vrije zaterdagen kan, maar moet steeds worden besproken met de jeugdcoördinator . Zij geven deze door aan onze jeugdsecretaris die deze bundelt en aanvraagt bij de bond , Niet aangevraagde wedstrijden worden door de club niet gespeeld. (er staan zware boetes op overtredingen en de spelers zijn niet verzekerd bij gebeurlijke ongevallen).
Voor bijkomende wedstrijden die gespeeld worden op woensdagnamiddag en waarvan de was gedaan wordt via de club, moet na het terugplaatsen van de was Alex Galle verwittigd worden, zoniet zal de was niet gedaan zijn en staat men de volgende zaterdag met “vuile kledij”, wat uiteraard niet kan ! (telefoon Alex Galle: 09.362.87.43)

VRIJE DATUMS. (bye’s)

In bepaalde reeksen kunnen bye’s voorkomen.
De jeugdcoördinator zorgt ervoor dat op deze dag en uur een vriendschappelijke wedstrijd wordt afgesloten, zodat je ploeg toch kan spelen.
Gelieve je dan ook op deze dagen vrij te houden voor het spelen van een wedstrijd.

WAS.

De was is een zeer zware post in het budget van de club, vandaar de € 35,00 bijdrage bij het lidgeld.
Ploegen die de was in eigen beheer doen hoeven deze bijdrage niet te betalen.
Wel moeten ze ervoor instaan dat de kledij na elke wedstrijd wordt gewassen (competitie – vriendschappelijke wedstrijden – tornooien) en teruggeplaatst wordt op de voorziene ruimte in het rek.

WEDSTRIJDBALLEN.

Duiveltjes en preminiemen gebruiken voor hun wedstrijden één van de betere oefenballen als “wedstrijdbal”. Deze worden na de wedstrijd door de trainer opgeborgen in het “ballenrek”.
Miniemen, knapen en scholieren spelen met officiële wedstrijdballen. Deze worden door de club ter beschikking gesteld.
Per ploeg beschikt men over 2 of 3 wedstrijdballen die door één van de afgevaardigden wordt bijgehouden en meegebracht voor het spelen van thuiswedstrijden.

WINTERSTOP.

Tussen Kerstdag en Nieuwjaar wordt er steeds een winterstop ingelast, er is op dat moment geen competitie.
In deze periode maken we meestal gebruik om eens een dag indoor te trainen of te spelen in de Sporthal. Data en trainingsuren worden op voorhand medegedeeld.

WINTERUUR.

Het winteruur is van toepassing op alle “namiddagwedstrijden” en wil zeggen dat deze wedstrijden een half uur vroeger aanvangen.
Bijvoorbeeld: 13u15 wordt 12u45 15u00 wordt 14u30
Het winteruur vangt aan vanaf het eerste weekend van november en loopt tot en met het tweede weekend van januari.
Vanaf 15 januari gaan de wedstrijden terug op hun normaal gepland uur door.